Kung fu 2. dan

2. Dan

Nord stil Kung fu

Sort bælte m. 2 streger

Kihon:

Teknik:

Stilling:

Forklaring:

Umpo ho + tai sabaki

+ Waza

Alle lærte kamae

Bevægelse i stilling med kommando på japansk. Kamae. + teknikker

Hebi zuki

Ichiji gamae

Slange stød

Taiga Uchi

Ichiji gamae

Tiger slag

Taiga Uke

Taiga gamae

Tiger parade + Tiger stilling

Ken uke + uwa uke

Ichiji gamae

Knytnæve parade + opadgående parade

uwa uke + ken uke

Ichiji gamae

opadgående parade + Knytnæve parade

Tobi kaiten uchi keage geri, Ushiro mawashi geri, Ushiro sempuu

Ichiji gamae

Hopspark med strakt ben, Baglæns cirkelspark, baglæns fodfejning.

Zecar mae geri, yoko geri, mawashi geri  + Zuki, uke.

Zecar, Fukko, ichiji gamae

Starter siddende og rejser sig med spark eller stød, og parader Vises også med partner.

Dan hanko

Alle kamae

Studer parader og angreb med samme arm, ben.

Renko

Alle kamae

Studer serier

Tobi mae ukemi

Tobi ushiro ukemi

Yoko ukemi

Taore Mae-ukemi

Taore Ushiro-ukemi

Zenpo kaiten Ukemi

Kaiten Daisharin

Zecar Yoko + mae ukemi

Sazen Daisharin

Oten yori oki agari


Forlæns rullefald med hop

Baglæns rullefald med hop

sidefald

Fladfald

Baglæns fladfald

Hel drejning i Luften

Dobbelt hjul

Rullefald fra siddende position

Vejrmølle fra siddende position

Op i kampstilling fra liggende position

Teknikker med partner - Goho:

Teknik:

Stilling: 

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

10 Teknikker med Jo mod jo.A: med Jo. Ovenfra, fra siden, stik.

F: forsvar med Jo. (godkendt af Sensei)

Tobi Ushiro geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: Zuki

F: Tobi ushiro geri

A: stød

F:  hop baglænsspark.

Mae Senpuu

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: Ushiro mwashi geri

F: mae senpuu

A: baglæns cirkelspark

F: går ind og fejer fod.

Keri ten san, sukui nage

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

hiraki gamae

A: san renko med mawashi geri

F:  san renko uke med sukui nage


A: serie på 3 med cirkelspark

F: 3 parader med skub kast

kariashi

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: Tobi kaiten uchi keage geri

F:  kariashi.

A: 360 grader hop spark med strakt ben

F: griber modstander og kaster med kariashi.

Yoko geri gedan, yoko geri Chudan/jodan

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae

hiraki gamae

A: Yoko geri gedan

F: Yoko geri chudan/jodan

A: Sidespark mod knæ.

F: kontra sidespark mod mave eller hoved.

Jun/gyaku geri chi ichi

A: Ichiji Gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: Hebi zuki, kinteki geri

F:  ken uke

A: slangestik skridtspark.

F: knytnæve parade. Ren hanko.

Gyaku geri chi san

A: Ichiji gamae

F: Ichiji gamae


tai Gamae

hiraki gamae

A: kinteki geri shuto giri, chudan zuki

F:  Ken uke soto oshi uke, ren uke

A: skridtspark, håndkatslag m stød.

F:  knytnæve parade, hånsskub parade med serie parader. Ren hanko.

Uchi uke taiga uchi gedan

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae


tai Gamae

A: Gyaku zuki

F:  Uchi uke, taiga uchi gedan

A: Stød over bagerste mod hoved eller mave.

F: udefra ind Parade, tigerslag mod skridt.

Tanto

Kogen uke

A: Chudan gamae

F: Gassho gamae - kaisoku jodan gamae


A: truer mod hoved

F: kogen uke

A: truer med kniv mod hoved

F: slag parade, ren hanko.

Tanto zuki komi jodan

Kogen uke tembin

A: Chudan gamae

F: Hasso gamae - kaisoku jodan gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: stik mod hoved/hals

F: kogen uke tembin

A: Stik med kniv mod hoved/hals

F: slagparade mod tembin, ren hanko.

Tanto furi uchi jodan

Juji hiji uke

A: Chudan gamae

F: Kesshu gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: svingslag mod hoved/hals

F: juji hiji uke

A: Svingslag med kniv mod hoved/hals

F: slagparade med albue mod biceps, ren hanko.

Sutemi kakato otoshi geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: stød eller spark

F: selvopofrelses teknik

A: stød eller spark

F: Evt. parade hel drejning selvopofrelses spark med hæl.

Gyaku ten ichi

Tobi niren geri

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae - Taiki gamae

hiraki gamae

A: Jodan gyaku zuki, chudan jun zuki

F: Gyaku ten Ichi + tobi niren geri

A: Stød over bagerste mod hoved, stød over foreste mod mave.

F: Uchi uke, harai uke, jun geri  opfølges med dobbelt hopspark. Ren hanko.

Tobi morote taiga uchi

A: Chudan gamae

F: Ichiji gamae

tai Gamae

hiraki gamae

A: Zuki/ Keri

F: Taiga uke, tobi morote taiga uchi


A: Stød eller spark

F: tiger parade, hop på ryggen med dobbelt tiger slag.

5 goho teknikker med kon

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

5 goho teknikker med kongo

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

Alle teknikker fra tidligere pensum kan blive valgt

Teknikker med partner - Juho:

Teknik:

Kamae:

angreb/forsvar:

Forklaring:

10 teknikker med Jo med angreb ved greb10 Jo teknikker imod greb. (godkendt af Sensei)

Maki Nuki,

Katate + ryote

tai Gamae

hiraki gamae

A: tag fat i hænder og tvist.


Maki frigørelse opfølges med  forskellige kast.

Kata guruma soto + uchi

tai Gamae

hiraki gamae

A: Forskellige øves

Mølle skulder kast

Uwa uke, juji nage

tai Gamae

hiraki gamae

A:  tag fat i kraven og slå

Kryds arme slyng kast. Ved angreb på gi og slag.

Yo in nage

tai Gamae

A: med fremdrift holder fast på hænder

Yin og yang kast

Kata muna otoshi

Ryote + Katate + Zuki

tai Gamae

hiraki gamae

A: tager fat i kraven med stød

Kata muna otoshi med parade mod stød

Ryote zuki nuki

tai Gamae

A:  holder tsuitate kagite shuho nede

Zuki nuki med begge hænder presset nedad.

Tanto furi age

Uwa uke juji otoshi

tai Gamae

hiraki gamae

Slag oppefra med kniv

Opadgående parade med krydshåndsnedtagning.

Tanto zuki komi chudan

Shita uke kote nage

tai Gamae

hiraki gamae

Stik mod maven

Parade og spark med håndsleds kast

Irimi jun taiga nage

tai Gamae

hiraki gamae

A: Jodan Gyaku, Jun, Oi zuki

Gå ind udvendig, halvmåne cirkel kast, med tigerhånd.

Taiga shime

tai Gamae

hiraki gamae

A: forskellige

Tigerhånd trangulering

Nuki uchi oshi gote

tai Gamae

hiraki gamae

A: tag fat og vrid hånd

F: Nuki uchi oshi gote

Variation oshi gote, med slag på hånd og kast.

Hiki muna otoshi

Hiki otoshi


A: tag fat i i kraven

F: hiki muna otoshi

Håndledslås med angreb af albue.

Hiji zeme


A: forskellige

F: Hiji zeme

Håndledslåse fra hvis noget går galt.

Forskellige variationer.

Okuri tembin doriAnholdelses teknik med tembin lås

Tsuri OtoshiAnholdelses teknik.

Tsuri age doriAnholdelses teknik

Okuri doriAnholdelses teknik

Sutemi nageSelv-opofrelses kast

Ushiro tai otoshiBagfra drop kast. forskellige variationer

Forsvar mod kataguruma m. daisharinForsvar mod kataguruma med vejrmølle.

5 Juho teknikker med Kon


A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

5 juho teknikker med kongo

tai Gamae

hiraki gamae

A: frit valg

F:  frit valg

A: frit valg

F:  frit valg

Alle teknikker fra tidligere pensum kan blive valgt
Nærkamp/ goshin jutsu 5 teknikker.Bakuho Ichi - Ni – San - Shi.Kata:

-Tenchi ken dai ikkei (solo + sotai)

-Tenchi ken dai ni  (solo + sotai)

-Tenchi ken dai san

-Tenchi ken dai yon

-Tenchi ken dai go

-Tenchi ken dai roku

-Giwa ken dai ichi

-Giwa ken dai Ni

-Byakuren-ken dai ichi

-Byakuren-ken dai ni

-Ryuo ken dai ikkei (dragehale kata)

-Ko manji ken dai ichiEmbu: ca.1 ½ til 2 minutter skal indeholde teknikker fra tidligere og aktuelle pensum.

Embu med Jo: ca. 1½ til 2 minutter.


Randori: Frikamp

Goho og Juho


Gennembrydning: 4 brædder med valgfrit atemi.


Seiho:

Udstrækningserie / seiho serie


Alt fra tidligere pensumFilosofi:

Nord stil kung fu historie og udvikling. Fra Kina til Yo in kan.

Betydningen af Budo.

10 kyusho punkter vises med teknik og forklaring.


Alt forklares med egne ord og holdninger.


Skal have deltaget på min. 8 godkendte seminarer, siden sidste graduering!


Skal have trænet min. 2 år siden sidste graduering